image

Publications

2024
 • Observation of the nonanalytic behavior of optical phonons in monolayer hexagonal boron nitride, Jiade Li, Li Wang, Yani Wang, Zhiyu Tao, Weiliang Zhong, Zhibin Su, Siwei Xue, Guangyao Miao, Weihua Wang, Hailin Peng, Jiandong Guo, and Xuetao Zhu,
Nat. Commun. 15, 1938 (2024)
 • Atomic-scale observation of localized phonons at FeSe/SrTiO3 interface, Ruochen Shi, Qize Li, Xiaofeng Xu, Bo Han, Ruixue Zhu, Fachen Liu, Ruishi Qi, Xiaowen Zhang, Jinlong Du, Ji Chen, Dapeng Yu, Xuetao Zhu, Jiandong Guo, and Peng Gao,
Nat. Commun. 15, 3418 (2024)
 • Momentum-space spin texture induced by strain gradient in nominally centrosymmetric SrIrO3 films, Minghui Gu, Haohao Sheng, Xiaofeng Wu, Mei Wu, Xiaoran Liu, Fang Yang, Zhongshan Zhang, Peng Gao, Zhijun Wang, Meng Meng, Jiandong Guo,
Natl. Sci. Rev. 10.1093/nsr/nwad296 (in press)
 • Separated Electron–Phonon and Phonon–Phonon Scatterings Across Interface in Thin Film LaCoO3/SrTiO3, Wenjie Hao, Minghui Gu, Zhenyun Tian, Shaohua Fu, Meng Meng, Hong Zhang, Jiandong Guo, Jimin Zhao,
Adv. Sci. 11, 2305900 (2024)
 • Weak antilocalization and localization in Eu2Ir2O7 (111) thin films by reactive solid phase epitaxy, Xiaofeng Wu, Zhen Wang, Zhaoqing Ding, Zeguo Lin, Mingyu Yang, Minghui Gu, Meng Meng, Fang Yang, Xiaoran Liu, Jiandong Guo, 
Appl. Phys. Lett. 124, 023101 (2024)
 • Polar metals with coexisting ferroelectricity and high-density conduction electron, De Hou; Jiachang Bi; Jingkai Yang; Hansong Geng; Zhenzhen Wang; Zeguo Lin; Bolin Li; Zongwei Ma; Caixing Liu; Zhi Meng; Ruyi Zhang; Yujuan Pei; Guangchao Zhang; Shaozhu Xiao; Liang Wu; Qinghua Zhang; Fang Yang; Jiandong Guo; Zhigao Sheng; Yanwei Cao,
Appl. Phys. Lett. 124, 062903 (2024)
 • Surface termination effect of SrTiO3 substrate on ultrathin SrRuO3, Huiyu Wang, Zhen Wang, Zeeshan Ali, Enling Wang, Mohammad Saghayezhian, Jiandong Guo, Yimei Zhu, Jing Tao and Jiandi Zhang,
Phys. Rev. Mater. 8, 013605 (2024) (Editors' Suggestion)
  
2023

 • Identifying topological corner states in two-dimensional metal-organic frameworks, Tianyi Hu, Weiliang Zhong, TIngfeng Zhang, Weihua Wang and Zhengfei Wang,
Nat. Commun.14, 7092 (2023)
 • Direct Observation of Topological Phonons inGraphene, Jiade Li, Jiangxu Li, Jilin Tang, Zhiyu Tao, Siwei Xue, Jiaxi Liu,Hailin Peng, Xing-Qiu Chen, Jiandong Guo, and Xuetao Zhu,
  Physical Review Letters131, 116602 (2023) (Editors'Suggestion) (Featured in Physics)
 • Nodal-line plasmons in ZrSiX (X= S,Se, Te) and their temperature dependence, Yi Li, Maoyuan Wang, Yong Li, Siwei Xue, Jiade Li, Zhiyu Tao, Xin Han, JianhuiZhou, Youguo Shi, Jiandong Guo, and Xuetao Zhu,
  Physical Review B 107, 155421 (2023)
 • Coherent Phonon-Induced Gigahertz Optical Birefringence and Its Manipulation in SrTiO3, Tao Sun, Chun Zhou, Hongli Guo, Zhi Meng, Xinyu Liu, Zhou Wang, Han Zhou, Yuming Fei, Kang Qiu, Fapei Zhang, Bolin Li, Xuetao Zhu, Fang Yang, Jimin Zhao, Jiandong Guo, Jin Zhao, Zhigao Sheng,
 Advanced Science 2205707 (2023)
 • Synthesizing Cr-Based Two-Dimensional Conjugated Metal-Organic FrameworkThrough On-Surface Substitution Reaction, Weiliang Zhong, Tingfeng Zhang, DanChen, Nuoyu Su, Guangyao Miao, Jiandong Guo, Long Chen, Zhengfei Wang, and WeihuaWang,
  Small 19, 2207877 (2023)
 • Magnetism and Berry phase manipulation in an emergent structure of peroskite ruthenate by (111) strain engineering, Zhaoqing Ding, Xuejiao Chen, Zhenzhen Wang, Qinghua Zhang, Fang Yang, Jiachang Bi, Ting Lin, Zhen Wang, Xiaofeng Wu, Minghui Gu, Meng Meng, Yanwei Cao, Lin Gu, Jiandi Zhang, Zhicheng Zhong, Xiaoran Liu, and Jiandong Guo,
  npj Quantum Materials 8, 43 (2023)
 • Modulation of the LaFeO3 film growth by the terrace width of SrTiO3 substrates, Zeguo Lin, Xiaofeng Xu, Xiaoran Liu, Jiandong Guo, and Fang Yang, 
 J. Vac. Sci. Technol. A 41, 043204 (2023)
 • Electronic collective excitations in topological semimetals, Siwei Xue, Zijian Lin, Jiade Li, Yi Li, Zhiyu Tao, Jiandong Guo, and Xuetao Zhu,
  Progress in Surface Science 98, 100719 (2023) (invited review)
 • Temperature-Dependent Collective Excitations in a Three-Dimensional Dirac system ZrTe5, Zijian Lin, Cuixiang Wang, Daqiang Chen, Sheng Meng, Youguo Shi, Jiandong Guo, and Xuetao Zhu, 
Phys. Rev. B 108, 165146 (2023)
 • Scanning tunneling microscopy study on the interface of CoSe/FeSe heterostructure grown on SrTiO3(001), Guangyao Miao, Xiaofeng Xu, Hao Fang, Xuetao Zhu, Jiandong Guo, and Weihua Wang, 
Journal of Chinese Electron Microscopy Society XX, xxxx (2023)  (Chinese)

2022
 • Dramatic Plasmon Response to the Charge-Density-Wave Gap Development in 1T-TiO2, Zijian Lin, Cuixiang Wang, A. Balassis, J. P. Echeverry, A. S. Vasenko, V. M. Silkin, E. V. Chulkov, Youguo Shi, Jiandi Zhang, Jiandong Guo, and Xuetao Zhu, Phys. Rev. Lett. 129, 187601 (2022)
 • Engineered Kondo screening and nonzero Berry phase in SrTiO3/LaTiO3/SrTiO3 heterostructures, Fang Yang, Zhenzhen Wang, Yonghe Liu, Shuai Yang, Ze Yu, Qichang An, Zhaoqing Ding, Fanqi Meng, Yanwei Cao, Qinghua Zhang, Lin Gu, Miao Liu, Yongqing Li, Jiandong Guo, and Xiaoran Liu, Phys. Rev. B 106, 165421 (2022) 
 • Anomalous strain effect in heteroepitaxial SrRuO3 films on (111) SrTiO3 substrates, Zhenzhen Wang, Weiheng Qi, Jiachang Bi, Xinyan Li, Yu Chen, Fang Yang, Yanwei Cao, Lin Gu, Qinghua Zhang, Huanhua Wang, Jiandi Zhang, Jiandong Guo, and Xiaoran Liu, Chinese Physics B 31, 126801 (2022)
 • Modulation of the metal-nonmetal crossover in SrIrO3/CaMnO3 superlattices, Minghui Gu, Ruixue Zhu, Xinxin Zhang, Zhenzhen Wang, Qichang An, Fang Yang, Xiaoran Liu, Peng Gao, Meng Meng, Jiandong Guo, ACS Appl. Electron. Mater. 04, 3707 (2022)
 • Revealing the Evolution of Hybridized Electronic States with the Coordination Number in Surface-Supported Metal-Organic Frameworks, Bo Li, Xiaolin Zhao, Jiandong Guo, Xing-Qiang Shi, Weihua Wang, J. Phys. Chem. C 126, 6662 (2022)
 • Effect of A-site cation ordering on the electrical and magnetic properties of manganite films, Zhenzhen Wang, Qichang An, Meng Meng, Wenhua Xue, Jiachang Bi, Yanwei Cao, Yumei Wang, Xiaoran Liu, Fang Yang, and Jiandong Guo, Phys. Status Solidi B 2022, 2100564 (2022)
 • Geometric Effect of High-Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy on the Identification of Plasmons: an Example of Graphene, Jiade Li, Zijian Lin, Guangyao Miao, Weiliang Zhong, Siwei Xue, Yi Li, Zhiyu Tao, Weihua Wang, Jiandong Guo, and Xuetao Zhu, , Surf. Sci. 721, 122067 (2022)
 • Existence of Interfacial Polaronic Plasmon: a Comparative Study Between FeSe/SrTiO3 and CoSe/SrTiO3, Xiaofeng Xu, Shuyuan Zhang, Jiaqi Guan, Jiade Li, Guangyao Miao, Zhiyu Tao, Weihua Wang, Xuetao Zhu, and Jiandong Guo,  Phys. Rev. B 105, 125410 (2022)
 • Manipulating the Electronic and Magnetic Properties of Coordinated Nickel Atoms in Metal-Organic Frameworks by Hydrogenation, Bing Liu, Guangyao Miao, Weiliang Zhong, Xiaochun Huang, Nuoyu Su, Jiandong Guo, and Weihua Wang, ACS Nano 16, 2147 (2022)

2021
 • Observation of Nodal-Line Plasmons in ZrSiS, Siwei Xue, Maoyuan Wang, Yong Li, Shuyuan Zhang, Xun Jia, Jianhui Zhou, Youguo Shi, Xuetao Zhu, Yugui Yao, and Jiandong Guo, Physical Review Letters 127, 186802 (2021) (Editors' Suggestion)
 • Three dimensional band-filling control of complex oxides triggered by interfacial electron transfer,  Meng Meng, Yuanwei Sun, Yuehui Li, Qichang An, Zhenzhen Wang, Zijian Lin, Fang Yang, Xuetao Zhu, Peng Gao and Jiandong Guo,  Nature Communications 12, 2447 (2021)
 • High temperature superconductivity at FeSe/LaFeO3 interface, Yuanhe Song, Zheng Chen, Qinghua Zhang, Haichao Xu, Xia Lou, Xiaoyang Chen, Xiaofeng Xu, Xuetao Zhu, Ran Tao, Tianlun Yu, Hao Ru, Yihua Wang, Tong Zhang, Jiandong Guo, Lin Gu, Yanwu Xie, Rui Peng, Donglai Feng, Nature Communications 12, 5926 (2021)
 • Quasiperiodic modulation of electronic states at edges of tellurium nanoribbons on graphene/6H−SiC(0001), Guangyao Miao, Jingsi Qiao, Xiaochun Huang, Bing Liu, Weiliang Zhong, Weihua Wang, Wei Ji, and Jiandong Guo, Phys. Rev. B 103, 235421 ( 2021) 
 • Inspecting the nonbonding and antibonding orbitals in a surface-supported metal–organic framework, Bing Liu, Shengjie Zhang, Guangyao Miao, Jiandong Guo, Sheng Meng, and Weihua Wang, Chemical Communications, 57, 4580 (2021)
 • Tuning of the Oxygen Vacancies in LaCoO3 Films at the Atomic Scale,  Qichang An, Zhe Xu, Zhenzhen Wang, Meng Meng, Mengxue Guan, Sheng Meng, Xuetao Zhu, Haizhong Guo, Fang Yang, and Jiandong Guo, Appl. Phys. Lett. 118, 081602 (2021)
 • Collective Excitations and Quantum Size Effects on the Surfaces of Pb (111) Films: an Experimental Study, Yade Wang, Zijian Lin, Siwei Xue, Jiade Li, Yi Li, Xuetao Zhu, and Jiandong Guo, Chinese Physics B 30, 077308 (2021)
 • Second harmonic generation in AB-type LaTiO3/SrTiO3 superlattices, Hui Zhao, Qichang An, Xia Ye, B. H. Yu, Q. H. Zhang, F. Sun, Y. L. Wu, L. L. Hu, Fang Yang, Jiandong Guo, Jimin Zhao, Nano Energy 82, 105752 (2021)

2020
 • Real-space investigation of the charge density wave in VTe2 monolayer with broken rotational and mirror symmetries, Guangyao Miao, Siwei Xue, Bo Li, Zijian Lin, Bing Liu, Xutao Zhu, Weihua Wang, and Jiandong Guo, Phys. Rev. B 101, 035407 (2020)
 • Topologically Nontrivial Interband Plasmon in Type-II Weyl Semimetal MoTe2, Xun Jia, Maoyuan Wang, Dayu Yan, Siwei Xue, Shuyuan Zhang, Jianhui Zhou, Youguo Shi, Xuetao Zhu, Yugui Yao, and Jiandong Guo, New J. Phys. 22, 103032 (2020)
 • Superconductivity Enhancement in FeSe/SrTiO3: a Review from the Perspective of Electron-Phonon Coupling,  Xiaofeng Xu, Shuyuan Zhang, Xuetao Zhu, and Jiandong Guo, J. Phys: Conden. Matter 32, 343003 (2020)
 • Polar rectification effect in electro-fatigued SrTiO3-based junctions, Xueli Xu, Hui Zhang, Zhicheng Zhong, Ranran zhang, Lihua Yin, Yuping Sun, Haoliang Huang, Yalin Lu, Yi Lu, Chun Zhou, Zongwei Ma, Lei Shen, Junsong Wang, Jiandong Guo, Jirong Sun, Zhigao Sheng, ACS Applied Materials and Interfaces 12, 31645 (2020)
 • Broad-Spectral-Range Sustainability and Controllable Excitation of Hyperbolic Phonon Polaritons in α-MoO3, Weikang Dong, Ruishi Qi, Tiansheng Liu, Yi Li, Ning Li, Ze Hua, Zirui Gao, Shuyuan Zhang, Kaihui Liu, Jiandong Guo, and Peng Gao, Adv. Mater. 32, 2002014 (2020)
 • Topotactic phase transformations by concerted dual-ion migration of B-site cation and oxygen in multivalent cobaltite La-Sr-Co-Ox films,  J. Li, M. X. Guan, P. F. Nan, J. Wang, B. H. Ge, K. M. Qiao, H. R. Zhang, W. H. Liang, J. Z. Hao, H. B. Zhou, F. R. Shen, F. X. Liang, C. Zhang, S. Meng, F. X. Hu, T. Wu, J. D. Guo, J. R. Sun, and B. G. Shen, Nano Energy 78, 105215 (2020)

2019
 • Enhanced Superconducting State in FeSe/SrTiO3 by a Dynamic Interfacial Polaron Mechanism, Shuyuan Zhang, Tong Wei, Jiaqi Guan, Qing Zhu, Wei Qin, Weihua Wang, Jiandi Zhang, E. W. Plummer, Xuetao Zhu, Zhenyu Zhang, and Jiandong Guo, Phys. Rev. Lett. 122, 066802 (2019)
 • Evidence of cooperative effect on the enhanced superconducting transition temperature at the FeSe/SrTiO3 interface, Q. Song, T. L. Yu, X. Lou, B. P. Xie, H. C. Xu, C. H. P. Wen, Q. Yao, S. Y. Zhang, X. T. Zhu, J. D. Guo, R. Peng & D. L. Feng, Nature Commun. 10, 758 (2019) 
 • Flat AgTe Honeycomb Monolayer on Ag(111), Liu, Bing; Liu, Jian; Miao, Guangyao; Xue, Siwei; Zhang, Shuyuan; Liu, Lixia; Huang, Xiaochun; Zhu, Xuetao; Meng, Sheng; Guo, Jiandong; Liu, Miao; Wang, Weihua, J. Phys. Chem. Lett. 10, 1866 (2019) 
 • Probing Lattice Vibrations at SiO2/Si Surface and Interface with Nanometer Resolution, Yue-Hui Li, Mei Wu, Rui-Shi Qi, Ning Li, Yuan-Wei Sun, Cheng-Long Shi, Xue-Tao Zhu, Jian-Dong Guo, Da-Peng Yu and Peng Gao, Chin. Phys. Lett. 36, 026801 (2019) 
 • Stable Adsorption of Single Gold Atoms on the SrTiO3(111)-(9x9) Reconstructed Surface, Jiagui Feng, Sunan Ding and Jiandong Guo, J. Phys. Chem. C 123, 4866 (2019)
 • Molecular Beam Epitaxy and Electronic Structure  of Atomically Thin Oxyselenide Films,  Yan Liang, Yujie Chen, Yuanwei Sun, Shipu Xu, Jinxiong Wu, Congwei Tan, Xiaofeng Xu, Hongtao Yuan, Lexian Yang, Yulin Chen, Peng Gao, Jiandong Guo, and Hailin Peng, Adv. Mater. 31, 1901964 (2019)
 • Superconductivity of the FeSe/SrTiO3 Interface in the View of BCS-BEC Crossover, Shuyuan Zhang, Guangyao Miao, Jiaqi Guan, Xiaofeng Xu, Bing Liu, Fang Yang, Weihua Wang, Xuetao Zhu, and Jiandong Guo,  Chin. Phys. Lett. 36, 107404 (2019) 
 • Interfacial Effects on the Superconductivity of LaSi2(112) Films on Si(111), Lixia Liu, Guangyao Miao, Bing Liu, Pengfei Nan, Yade Wang, Binghui Ge, Xuetao Zhu, Fang Yang, Weihua Wang, and Jiandong Guo, Phys. Rev. B, 100, 165308 (2019)  
 • Electron-Phonon Cupling and Kohn Anomaly due to the Floating 2D Electronic Bands on the Surface of ZrSiS,  Siwei Xue, Tiantin Zhang, Changjiang Yi, Shuyuan Zhang, Xun Jia, Luiz H. Santos, Chen Fang, Youguo Shi, Xuetao Zhu, and Jiandong Guo, Phys. Rev. B, 100, 195409 (2019)  (Editors' Suggestion)

2018
 • Magnetotransport Properties of Graphene Nanoribbons with Zigzag Edges, Shuang Wu*, Bing Liu*, Cheng Shen, Si Li, Xiaochun Huang, Xiaobo Lu, Peng Chen, Guole Wang, Duoming Wang, Mengzhou Liao, Jing Zhang, Tingting Zhang, Shuopei Wang, Wei Yang, Rong Yang, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yugui Yao, Weihua Wang, and Guangyu Zhang, Phys. Rev. Lett. 120, 216601 (2018) 
 • Chemical intermixing at oxide heterointerfaces with polar discontinuity, Yan Liang, Yade Wang, Lixia Liu, Qinlin Guo, Weihua Wang, Hao Yang and Jiandong Guo,  Appl. Phys. Lett. 112, 231601 (2018)
 • Realization of in-plane p-n junctions with continuous lattice of a homogeneous material, Xiaochun Huang, Bing Liu, Jiaqi Guan, Guangyao Miao, Zijian Lin, Qichang An, Xuetao Zhu, Weihua Wang, and Jiandong Guo, Adv. Mater. 30, 1802065 (2018)
 • Lanthanum-induced quasi-one-dimensional reconstructions on Si(111), Lixia Liu, Zijian Lin, Yade Wang, Weihua Wang, Fang Yang, Xuetao Zhu, Jiandong Guo, Surf. Sci. 674, 40 (2018)
 • Controlled growth of complex oxide polar films with atomic precision in molecular beam epitaxy, Fang Yang, Yan Liang, Lixia Liu, Qing Zhu, Weihua Wang, Xuetao Zhu, Jiandong Guo, Frontiers of Physics 13(5), 136802 (2018)
 • Minhui Hu, Qinghua Zhang, Lin Gu, Qinlin Guo, Yanwei Cao, M. Kareev, J. Chakhalian, and Jiandong Guo, Reconstruction-Stabilized Epitaxy of LaCoO3/SrTiO3(111) Heterostructures by Pulsed Laser Deposition, Appl. Phys. Lett. 112, 031603 (2018)
 • Lattice Dynamics of Ultrathin FeSe Films on SrTiO3, Shuyuan Zhang, Jiaqi Guan, Yan Wang, Tom Berlijn, Steve Johnston, Xun Jia, Bing Liu, Qing Zhu, Qichang An, Siwei Xue, Yanwei Cao, Fang Yang, Weihua Wang, Jiandi Zhang, E. W. Plummer, Xuetao Zhu, and Jiandong Guo, Phys. Rev. B 97, 035408 (2018)
 • Superstructures at Te/Au(111) interface evolving upon increasing Te coverage, Jiaqi Guan, Xiaochun Huang, Xiaofeng Xu, Shuyuan Zhang, Xun Jia, Xuetao Zhu, Weihua Wang and Jiandong Guo,  Surf. Sci. 669, 198 (2018)
 • Interaction of Water with Faceted NiO(111) Surface Tuned by Films Thickness, Lixia Liu, Shuai Wang, Shuming Liu, Qinlin Guo and Jiandong Guo, Surf. Sci. 667, 8-12 (2018)

2017
 • Anomalous Acoustic Plasmon Mode from Topologically Protected States, Xun Jia, Shuyuan Zhang, Raman Sankar, Fang-Cheng Chou, Weihua Wang, K. Kempa, E. W. Plummer, Jiandi Zhang, Xuetao Zhu, Jiandong Guo, Phys. Rev. Lett. 119, 136805 (2017)
 • An Iron-Porphyrin Complex with Large Easy-Axis Magnetic Anisotropy on Metal Substrate, Bing Liu, Huixia Fu, Jiaqi Guan, Bin Shao, Sheng Meng, Jiandong Guo, and Weihua Wang, ACS Nano 11(11), 11402-11408 (2017)
 • Epitaxial Growth and Band Structure of Te Film on Graphene, Xiaochun Huang, Jiaqi Guan, Bing Liu, Shuya Xing, Weihua Wang, and Jiandong Guo, Nano Letters 17(8), 4619 (2017)
 • Reentrance of low-temperature nonmetallic phase of La2/3Sr1/3MnO3 (110) thin films, Lin Li, Zhaoliang Liao, Zhenyu Diao, Rongying Jin, E. W. Plummer, Jiandong Guo, and Jiandi Zhang, Phys. Rev. Mater. 1, 034405 (2017)
 • -Doping of Oxygen Vacancies Dictated by Thermodynamics in Epitaxial SrTiO3 Films, Fengmiao Li, Fang Yang, Yan Liang, Shan-ming Li, Zhenzhong Yang, Q. H. Zhang, Wentao Li, Xuetao Zhu, Lin Gu, Jiandi Zhang, E. W. Plummer, and Jiandong Guo,  AIP Advances, 7, 065001 (2017)
 • Superconducting transition of FeSe/SrTiO3 induced by adsorption of semiconducting organic molecules, Jiaqi Guan, Jian Liu, Bing Liu, Xiaochun Huang, Qing Zhu, Xuetao Zhu, Jiatao Sun, Sheng Meng, Weihua Wang, and Jiandong Guo, Phys. Rev. B, 95, 205405 (2017)
 • Constructing oxide interfaces and heterostructures by atomic layer-by-layer laser molecular beam epitaxy, Qingyu Lei, Maryam Golalikhani, Bruce A. Davidson, Guozhen Liu, Darrell G. Schlom, Qiao Qiao, Yimei Zhu, Ravini U. Chandrasena, Weibing Yang, Alexander X. Gray, Elke Arenholz, Andrew K. Farrar, Dmitri A. Tenne, Minhui Hu, Jiandong Guo, Rakesh K. Singh and Xiaoxing Xi, npj Quantum Materials, 2, 10 (2017)

2016
 • Transitionfrom reconstruction toward thin film on the (110) surfaceof Strontium titanate, Z. Wang, A. Loon, A. Subramanian, S. Gerhold, E. McDermott, J. A. Enterkin, M. Hieckel, B. C., Russell, R. J. Green, A. Moewes, J. Guo, P. Blaha, M. R. Castell, U. Diebold, Nano Letters, 16, 2407 (2016)
 • Role of SrTiO3 phonon penetrating into thin FeSe films in the enhancement of superconductivity, Shuyuan Zhang, Jiaqi Guan, Xun Jia, Bing Liu, Weihua Wang, Fangsen Li, Lili Wang, Xucun Ma, Qikun Xue, Jiandi Zhang, E. W. Plummer, Xuetao Zhu, and Jiandong Guo, Physical Review B 94, 081116R (2016)
 • Magnetic Interactions at the Nanoscale inTrilayer Titanates, Yanwei Cao, Zhenzhong Yang, M. Kareev, Xiaoran Liu, D. Meyers, S. Middey, D. Choudhury, P. Shafer, Jiandong Guo, J. W. Freeland, E. Arenholz, Lin Gu, and J. Chakhalian, Physical Review Letters, 116, 076802 (2016)

2015
 • Oxygen-Assisted Chemical Vapor Deposition Growth of Large Single-Crystal and High-Quality Monolayer MoS2, Chen, Wei,Zhao, Jing,Zhang, Jing,Gu, Lin,Yang, Zhenzhong,Li, Xiaomin,Yu, Hua,Zhu, Xuetao,Yang, Rong,Shi, Dongxia,Lin, Xuechun,Guo, Jiandong,Bai, Xuedong,Zhang, Guangyu,Journal of the American Chemical Society,137,15632 (2015)
 • Precise control of LaTiO3(110) film growth by molecular beam epitaxy and surface termination of the polar film, Wentao Li, Yan Liang, Weihua Wang, Fang Yang, and Jiandong Guo, Acta Physica Sinica 64(7), 078103 (2015)
 • Epitaxial growth of cubic and hexagonal SrMnO3 films on SrTiO3(111) and their thermostability, Ruinan Song, Minhui Hu, Xiangrong Chen, and Jiandong Guo, Frontiers of Physics 10, 106802 (2015)
 • Homoepitaxial SrTiO3(111) film with high dielectric performance and atomically well-defined surface, Yan Liang, Wentao Li, Shuyuan Zhang, Chaojing Lin, Chao Li, Yuan Yao, Yongqing Li, Hao Yang, and Jiandong Guo, Scientific Reports 5, 10634 (2015)
 • Room-temperature ferroelectricity of SrTiO3 films modulated by cation concentration, Fang Yang, Qinghua Zhang, Zhenzhong Yang, Junxing Gu, Yan Liang, Wentao Li, Weihua Wang, Kuijuan Jin,
  Lin Gu, and Jiandong Guo, Applied Physics Letters 107, 082904 (2015)
 • Origin of the metal-insulator transition in ultrathin films of La2/3Sr2/3MnO3, Zhaoliang Liao, Fengmiao Li, Peng Gao, Lin Li, Jiandong Guo, Xiaoqing Pan, R. Jin, E. W. Plummer, and Jiandi Zhang, Phys. Rev. B 92, 125123 (2015) 
 • High resolution electron energy loss spectroscopy with two-dimensional energy and momentum mapping, Xuetao Zhu, Yanwei Cao, Shuyuan Zhang, Xun Jia, Qinlin Guo, Fang Yang, Linfan Zhu, Jiandi Zhang, E. W. Plummer, and Jiandong Guo,  Rev. Sci. Instrum. 86, 083902 (2015)
 • Intramolecularly resolved Kondo resonance of high-spin Fe(II)-porphyrin adsorbed on Au(111), Weihua Wang, Rui Pang, Guowen Kuang, Xingqiang Shi, Xuesong Shang, Pei Nian Liu, and Nian Lin, Phys. Rev. B 91, 045440 (2015)
 • Two-Dimensional Hierarchical Supramolecular Assembly of a Silole Derivative and Surface-Assisted Chemical Transformations, Lei Dong, Weihua Wang, Tao Lin, Katharina Diller, Johannes V. Barth, Jianzhao Liu, Ben Zhong Tang, Florian Klappenberger, and Nian Lin,  J. Phys. Chem. C, 119, 3857−3863 (2015)

2014
 • The roles of reduced Ti cations and oxygen vacancies in water adsorption and dissociation on SrTiO3(110), Wentao Li, Shuming Liu, Shuai Wang, Qinlin Guo, and Jiandong Guo, J. Phys. Chem. C 118, 2469 (2014)

2013
 • The reduction and oxidation of Fe2O3(0001) surface investigated by scanning tunneling microscopy, Y.Tang, H.Q, K.Wu, Q.Guo and J.Guo, Surface Science, 609, 67 (2013)
 • Strong localization across the metal-insulator transition at the Ag/Si(111)-(√3 ×√3 )R30° interface, Tang Yuanyuan and Jiandong Guo, Frontiers of Physics, 1, 44 (2013)
 • Graphene moire structure grown on a pseudomorphic metal overlayer supported on Ru(0001), Zihao Zhou, Bradley F. Habenicht, Qinlin Guo, Zhen Yan, Ye Xu, Li Liu and D.Wayne Goodman, Surface Science, 611, 67 (2013) 

2012
 • Cation stoichiometry optimization of SrTiO3(110) thin films with atomic precision in homogeneous molecular beam epitaxy, Z.Wang, J.Feng, Y.Yang, Y.Yao, L.Gu, F.Yang, Q.Guo and J.Guo, Applied Physics Letters, 100, 051602 (2012)
 • Growth of SrTiO3(110) film by oxide molecular beam epitaxy with feedback control, Jiagui Feng, Fang Yang, Zhiming Wang, Yang Yang, Lin Gu, Jiandi Zhang, and Jiandong Guo, AIP Advances, 2, 041407 (2012) 

2011
 •  Reversible transition between thermodynamically stable phases with low density of oxygen vacancies on the SrTiO3 surface, F.Li, Z.Wang, S.Meng, Y.Sun, J.Yang, Q.Guo and J.Guo, Physical Review Letters, 107, 036103 (2011)
 • Evolution of the surface structures on SrTiO3(110) tuned by Ti or Sr concentration, Z.Wang, F.Yang, Z.Zhang, Y.Tang, J.Feng, K.Wu, Q.Guo and J.Guo, Physical Review B, 83, 155453 (2011)
 • 水在金属氧化物表面的吸附与解离,郭沁林, 物理,40,297 (2011)

2010
 • Direct Determination of the Electron-Phonon Coupling Matrix Element in a Correlated System, Huajun Qin, Junren Shi, Yanwei Cao, Kehui Wu, Jiandi Zhang, E. W. Plummer, J. Wen, Z. J. Xu, G. Gu and Jiandong Guo, Physical Review Letters, 105, 256402 (2010)
 
2009
2008